Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Lipová 6, 943 01 Štúrovo

zastúpený: Mgr. Zuzanou Turekovou, riaditeľkou školy

IČO: 34041991

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  NR SR č. 18/2018 Z. z.“).

 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/34041991