Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

O škole

Motto : Čo chceš, aby žiaci vedeli, ukáž im to.

                       Čo chceš, aby robili, urob to pred ich očami.

                                                                       J. A. Komenský

 

Srdečne Vás vítame na stránke Špeciálnej základnej školy, ktorá sídli na ulici Lipová 6 v Štúrove. Na našej webovej stránke môžete získať podrobnejšie informácie o živote na našej škole, o kultúrnych a športových podujatiach, ktorých sa naši žiaci zúčastnili a o ich úspechoch.   

Špeciálna základná škola, bývalá Osobitná škola v Štúrove bola zriadená dňa 27.12. 1996 Krajským úradom v Nitre. Dňa 01.09. 2000 sa zmenil pôvodný názov školy na Špeciálna základná škola - Speciáli1s Alapiskola. S účinnosťou od 01.01. 2013 je zriaďovateľom Obvodný úrad Nitra. 01.10.2013 je zriaďovateľom Okresný úrad Nitra.

Škola je plne organizovaná s prvým až desiatym ročníkom s vnútornou diferenciáciou. Podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia sa žiaci môžu vzdelávať podľa učebných osnov ISCED 1 primárne vzdelávanie pre variant A, B a C. 

Na škole sa poskytuje primárne vzdelávanie aj pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. 

 

    Súčasťou školy sú:

  školský klub detí

   školská výdajná jedáleň