Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Plán práce Výchovného poradenstva

Plán výchovného poradenstva na školský rok 2021/2022

Povinnosti a úloha výchovného poradcu   rozpracované na podmienky školy

Vyhláška MŠ SR č. 43 /1996 Z. z. 26. 1. 1996 ustanovuje v § 6 úlohy výchovného poradcu nasledovne :
a/ plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie  detí,  ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu
detí,
b/  venuje  osobitnú   pozornosť  žiakom  zo  sociálne znevýhodneného prostredia,
c/ poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na odborných učilištiach. Na nástenke výchovného poradcu propaguje a informuje o možnostiach ďalšieho štúdia,
d/ sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

Plán výchovného poradcu na školský rok 2021/2022

September :
    členská schôdza ZRPŠ – informovanie rodičov žiakov končiacich ročníkov o odboroch, na ktoré sa môžu prihlásiť žiaci,
    oboznámenie žiakov 8. a 9. ročníkov o možnostiach pokračovať na odborných učilištiach
    doplnenie prihlášok žiakov 8. a 9. ročníkov, odoslanie na OPPP v Nových Zámkoch.
Október :
    zaslanie záujmu žiakov na OU príslušnému ŠVS prostredníctvom PPP,
    pohovor so žiakmi končiacich ročníkov o ich záujme o budúcom povolaní.
November :
    zaslanie zberu nových informácií do príslušného ŠVS,
    zabezpečenie psychologických vyšetrení končiacich žiakov,
    doriešenie nerozhodných žiakov po rozhovore s nimi, triednym učiteľom, učiteľom PV a rodičmi.
December :
    predvolanie a pohovor s rodičmi problémových žiakov, usmerňovanie a riešenie problémov.
Január :
    zber posledného záujmu o štúdium na OU, doplnenie,
    25.01.2022  hodnotiaca pedagogická rada – posudky triednych učiteľov, ich odporúčania,
    nábory OU na ďalšie možnosti štúdia,
    plenárne zasadnutie ZRPŠ – spresnenie záujmu žiakov o ďalšie vzdelávanie na OU.
Február :
    podpísanie prihlášok žiakov rodičmi,
    konzultácia s riaditeľstvom školy,  odovzdanie prihlášok.
Marec :
    príprava žiakov na prijímacie pohovory,
    zaslanie prihlášok a kompletného materiálu o žiakoch na jednotlivé odborné učilištia,
    spolupráca výchovného poradcu  s vyučujúcimi predmetov PV, Sj, Mj, TV.
Apríl :
    21. 04. 2022 hodnotiaca pedagogická rada – poskytnutie informácií o počte a zoznamu žiakov a prihlášok, ktorí budú končiť školskú dochádzku v školskom roku 2021 / 2022.
Máj :
    prijímacie pohovory pre žiakov,
    exkurzia do pekárne M&M,
    zisťovanie záujmu žiakov 8. ročníkov a pohovor s rodičmi o možnostiach ďalšieho vzdelávanie na OU.
Jún :
    vyplnenie vstupného dokladu žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku školskom roku 2022/2023, ktorí sa hlásia do učebného odboru.
Konzultačné hodiny VP: piatok 11.30 do 12.30
Mgr. Zsolt Szabó, vých. Poradca