Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

História školy

 

Osobitná škola v Štúrove bola založená v roku 1965. Je to škola zmiešaná, ktorú navštevujú deti slovenskej i maďarskej národnosti. Bola to jednotriedka, kde vyučovala pani učiteľka Gévayová. V roku 1969 bola zriadená prvá školská družina, v ktorej pracovala pani učiteľka Folková. Boli to oddelenia s vyučovacím jazykom maďarským. Škola sa však rozrastala a mala viac tried aj pedagógov.

V roku 1975 pozostával  pedagogický zbor už z 12 pedagógov, 53 žiakov maďarskej národnosti a 29 žiakov slovenskej národnosti, ktorí navštevovali 5 maďarských tried, 3 slovenské triedy a 3 oddelenia ŠD.

Významnými dňami boli 20.02. a 21.02. 1974, kedy sa na škole uskutočnil úspešný metodický deň spojený s výstavou. Zúčastnili sa ho okrem pedagógov OŠ aj pedagógovia z PdF UK Bratislava na čele s asistentom Ivanom Bajom, toho času vedúcim Katedry pedagogiky mentálne postihnutých PdF UK.

V apríli toho istého roku sa konal metodický deň, ktorého sa zúčastnili i špeciálni pedagógovia z Budapešti.

V roku 1975 sa oslávilo okrúhle 10. výročie založenia školy. Z tejto príležitosti školu navštívili významné osobnosti. Škola prijímala čoraz viac žiakov a otvárala ďalšie triedy a oddelenia ŠD. Zriadili sa aj dielne na pracovné vyučovanie, čo výrazne zlepšilo úroveň vyučovania tohto pre našu školu veľmi dôležitého predmetu.

Žiaci OŠ sa zapájali aj do športových hier. Zúčastnili sa úspešne okresného aj krajského kola, do celoštátneho kola v Trenčíne v roku 1976 postúpili traja žiaci. Riaditeľstvo školy organizovalo pre žiakov kultúrne podujatia, besedy, exkurzie, branné cvičenia, cvičenia v prírode, recitačné   preteky, hudobno - tanečné súťaže a podobne. V roku 1990 sa oslávilo 25. výročie založenia OŠ.

Škola je veľmi úspešná, všetci žiaci, ktorí  sú  schopní pokračovať v štúdiu, sú z roka na rok prijatí na OU. Hoci má škola finančné problémy, snaží sa získať pomoc od sponzorov a naďalej organizovať čo najviac kultúrnych, športových a  záujmových akcií pre žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálnu starostlivosť.

Dňa 01.09. 2000 sa zmenil pôvodný názov školy na ,, Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Lipová 6, Štúrovo ".

Na škole je hlavným vyučovacím predmetom pracovné vyučovanie. Všetci pedagógovia sa snažia primerane pracovať so žiakmi školy a pripravovať ich na život. Zvýšenú starostlivosť venujú problémovým a rómskym žiakom.

Každoročne pribúdajú na škole žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, ktorí si vyžadujú veľmi špecifickú odbornú starostlivosť. Sú vzdelávaní v triedach so štyrmi žiakmi. Maximálnu výchovno-vyučovaciu činnosť im poskytujú triedni učitelia a pedagogický asistenti učiteľa. 

Špeciálna základná škola v Štúrove je vďaka všetkým pedagógom školy a ich každodennej trpezlivej a poctivej práce akýmsi „ Mostom do života „ pre každého jedného žiaka, ktorý túto školu navštívil, navštevuje a bude navštevovať.